لینک‌های تبلیغی


لینک تبلیغی امکانی است که صرفا جهت موسسات فرهنگی و خبرگزاریهای معتبر فراهم شده است.


این نهادها می‌توانند پس از تماس با بالاترین و پرداخت وجه اعلام شده، لینکهای فرهنگی خود را با حاشیه‌ای متمایز که بیشتر مورد توجه بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد به بالاترین ارسال نمایند.


بالاترین حق عرضه این لینک‌ها برای موسسات گوناگون را بنا بر سیاست‌های داخلی خود برای خود محفوظ می‌دارد.