انرژی روزانه چیست؟


انرژی روزانه براساس اعتبار کاربر در سیستم تعیین میشود. اعتبار بیشتر، انرژی بیشتر. در اثر ارسال لینک، گذاشتن نظر یا رأی دادن انرژی روزانه کم می‌شود تا به پایان برسد. روز بعد انرژی از نو به مقدار اولیه باز می‌گردد. برای استفاده بهینه از انرژی روزانه‌تان بهتر است کارهای متفاوت همچون فرستادن لینک، رأی دادن و غیره بکنید. تکرار یک کار به طور متناوب سریع انرژی شما را به پایان می‌برد.