حدنصاب داغ شدن رأی چیست؟


حدنصاب رأی تعداد رای لازم برای رسیدن لینک به صفحه اول است. لینکهایی که بیش از ۳۶ ساعت از عمرشان گذشته باشد داغ نمی‌شوند. این باعث میشود که لینکهای کهنه به صفحه اول راه نیابند. حدنصاب رای برای بخش‌های مختلف متفاوت است. این حد نصاب توسط سیستم اتوماتیک روزانه محاسبه می‌شود. آلگوریتم محاسبه حد نصاب به شکل زیر است و روزانه یک بار اجرا می‌شود:


  • درصد لینکهای داغ شده هر بخش نسبت به تمام لینکهای داغ شده در۲۴ ساعت گذشته محاسبه می‌شود

  • اگر این درصد زیر ۸ درصد بود حدنصاب رای برای آن بخش یک عدد پایین ‌آوره می‌شود

  • نسبت تعداد لینکهای داغ شده نسبت به تعداد لینکهای ارسالی در ۲۴ ساعت گذشته محاسبه می‌شود.

  • اگر این درصد بیش از ۳۰ باشد به حدنصاب تمام بخشها یک عدد اضافه می‌شود

  • اگر این درصد از ۲۰ کمتر است از حدنصاب تمام بخشها یک عدد کم می‌شود.


مثال: اگر در یک روز ۵۶ لینک علمی به صفحه اول رسیده‌ باشند و کل لینکهای صفحه اول ۳۶۷ عدد باشد به این معناست که تنها  ۷٪  لینک‌های صفحه اول در بخش دانش و فن‌آوری بوده‌اند. اگر در این زمان حدنصاب رای برای بخش علمی ۱۷ باشد برای روز بعد سیستم حدنصاب رای بخش دانش و فن‌آوری را به  ۱۶ کاهش پیدا می‌دهد.