اضافه کردن بالاترین به وبلاگ


با اضافه کردن یک لوگو کوچک به زیر مطالب وبلاگتان می‌توانید به خوانندگان وبلاگتان اجازه دهید که براحتی لینک به نوشته شما را روی بالاترین بگذارند و لینک و تیتر مطلب به طور اتوماتیک به بالاترین کپی شود. اینکار از اشتباهات پیش آمده در کپی کردن لینک می‌کاهد و احتمال اینکه خوانندگانتان لینک مطلبتان را به بالاترین اضافه کنند را بیشتر می‌کند. گذاشته‌شدن لینک مطلب شما روی بالاترین باعث خواهد شد که افراد جدیدی با وبلاگ و مطالب شما آشنا بشوند. همینطور بدلیل امکان  اَبر برچسبها مطلب شما برای کسانی که مطلب خاصی را در آینده جستجو می‌کنند این امکان فراهم خواهد‌شد که نوشته شما را پیدا کنند. اضافه کردن لوگو بسیار ساده است تنها کد مربوط به سیستم وبلاگ خودتان را به تمپلیت (Template) وبلاگتان کپی کنید.


بلاگر

کد زیر را بین دو تگ <blogger> و <blogger/> بگذارید. بهتر است آنرا در نزدیکی جایی که لینک به نظرات هست بگذارید. برای مثال این را ببینید.


  مطلب را به بالاترین بفرستید: <a target="_blank" href="<a href="http://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp">http://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp</a>; url=<$BlogItemPermalinkURL$>&title=<$BlogItemTitle$>"> <img alt="Balatarin" src="<a href="http://balatarin.com/images/web2/submit.png">http://balatarin.com/images/web2/submit.png</a>" mce_src="<a href="http://balatarin.com/images/web2/submit.png">http://balatarin.com/images/web2/submit.png</a>" /> </a> 


بلاگر بتا

 مطلب را به بالاترین بفرستید: <a expr:href='"<a href="http://balatarin.com/links/submit?phase=2&url">http://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp;url</a>=" + data:post.url + "&title=" + data:post.title'> <img alt="Balatarin" src="<a href="http://balatarin.com/images/web2/submit.png">http://balatarin.com/images/web2/submit.png</a>" mce_src="<a href="http://balatarin.com/images/web2/submit.png">http://balatarin.com/images/web2/submit.png</a>" style="border: none; padding: 0px" mce_style="border: none; padding: 0px;" /> </a> 

مووبل‌تایپ

  مطلب را به بالاترین بفرستید: <a target="_blank" href="<a href="http://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp">http://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp</a>; url=<$MTEntryPermalink$>&title=<$MTEntryTitle$>"> <img alt="Balatarin" src="<a href="http://balatarin.com/images/web2/submit.png">http://balatarin.com/images/web2/submit.png</a>" mce_src="<a href="http://balatarin.com/images/web2/submit.png">http://balatarin.com/images/web2/submit.png</a>" /> </a> 

بلاگفا

کد زیر را بین <blogfa> و <blogfa/> قرار دهید.

  مطلب را به بالاترین بفرستید: <a target="_blank" href="<a href="http://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp">http://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp</a>; url=<-BlogUrl->/<-PostLink->&title=<-PostTitle->"> <img alt="Balatarin" src="<a href="http://balatarin.com/images/web2/submit.png">http://balatarin.com/images/web2/submit.png</a>" mce_src="<a href="http://balatarin.com/images/web2/submit.png">http://balatarin.com/images/web2/submit.png</a>" style="border: none; padding: 0px" mce_style="border: none; padding: 0px;"/> </a> 

وردپرس

کد زیر را بین <?(()php while (have_posts ?> و <?:php endwhile; else ?> نوشته‌های بلاگ قرار دهید.

  مطلب را به بالاترین بفرستید: <a target="_blank" href="<a href="http://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp">http://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp</a>; url=<?php the_permalink() ?>/&title=<?php the_title(); ?>"> <img alt="Balatarin" src="<a href="http://balatarin.com/images/web2/submit.png">http://balatarin.com/images/web2/submit.png</a>" mce_src="<a href="http://balatarin.com/images/web2/submit.png">http://balatarin.com/images/web2/submit.png</a>" style="border: none; padding: 0px" mce_style="border: none; padding: 0px;"/> </a> 

پرشین بلاگ

کد زیر را بین <persianblog> و <persianblog/> قرار دهید.

  مطلب را به بالاترین بفرستید: <a target="_blank" href="<a href="http://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp">http://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp</a>; url=<#postlink#>&title=<#title#>"> <img alt="Balatarin" src="<a href="http://balatarin.com/images/web2/submit.png">http://balatarin.com/images/web2/submit.png</a>" mce_src="<a href="http://balatarin.com/images/web2/submit.png">http://balatarin.com/images/web2/submit.png</a>" style="border: none; padding: 0px" mce_style="border: none; padding: 0px;"/> </a> 

میهن بلاگ

کد زیر را بین <blog> و <blog/> قرار دهید.

  مطلب را به بالاترین بفرستید: <a target="_blank" href="<a href="http://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp">http://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp</a>; url=[postarchive]&title=[title]" mce_href="<a href="http://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp">http://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp</a>; url=[postarchive]&title=[title]"> <img alt="Balatarin" src="<a href="http://balatarin.com/images/web2/submit.png">http://balatarin.com/images/web2/submit.png</a>" mce_src="<a href="http://balatarin.com/images/web2/submit.png">http://balatarin.com/images/web2/submit.png</a>" style="border: none; padding: 0px" mce_style="border: none; padding: 0px;"/> </a> 

بلاگ اسکای

  مطلب را به بالاترین بفرستید: <a rel="nofollow" target="_blank" href="<a href="http://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp">http://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp</a>; url=<BlogSky:Post HRef>&title=<BlogSky:Post Title>"> <img alt="Balatarin" src="<a href="http://balatarin.com/images/web2/submit.png">http://balatarin.com/images/web2/submit.png</a>" mce_src="<a href="http://balatarin.com/images/web2/submit.png">http://balatarin.com/images/web2/submit.png</a>" style="border: none; padding: 0px" mce_style="border: none; padding: 0px;"/> </a> 

بقیه سیستمها

  مطلب را به بالاترین بفرستید: <a rel="nofollow" target="_blank" href="<a href="http://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp">http://balatarin.com/links/submit?phase=2&amp</a>; url=<$EntryPermalink$>&title=<$EntryTitle$>"> <img alt="Balatarin" src="<a href="http://balatarin.com/images/web2/submit.png">http://balatarin.com/images/web2/submit.png</a>" mce_src="<a href="http://balatarin.com/images/web2/submit.png">http://balatarin.com/images/web2/submit.png</a>" /> </a> 

برای اضافه کردن کد بالاترین به سیستم های دیگر تنها کافی است کد زیر را به محل مورد علاقه اضافه کرده و تنظیمات زیر را اعمال کنید:
عبارت <$EntryPermalink$> را با تگ آدرس ثابت نوشته در سیستم مدیریت محتوای خود جایگزین کرده و به جای <$EntryTitle$> تگ عنوان نوشته را بگذارید.