لینک پخش زنده

برای اضافه کردن پخش زنده به یک وب‌سایت کافیست این کد را در وب گاهتان بنشانید:
<iframe src="<a href="http://www.balatarin.com/live-embed.html">http://www.balatarin.com/live-embed.html</a>" mce_src="<a href="http://www.balatarin.com/live-embed.html">http://www.balatarin.com/live-embed.html</a>" width='330' height='500' style="border: none;" mce_style="border: none;"></iframe>